VOP

OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Všeobecné ustanovenia

Kupujúci:
Fyzická osoba, ktorá si objednala tovar:
a) na stránkach www.longboardsale.sk
b) telefonicky na tel. čísle 0940 970 980
c) mailom na adrese: info@longboardsale.sk

Predávajúci:

Solcom Media s.r.o.
Rovniankova 12
831 02 Bratislava

IČO : 36 831 646 
DIČ : 2022441311
FIO Banka

IBAN: SK7583300000002301144293
Č.ú. : 2301144293/8330
BIC : FIOZSKBAXXX


Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.longboardsale.sk . Kupujúci podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

3. Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 24 hodín od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty na info@longboardsale.sk, alebo na telefónnom čísle 0940 970 980. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom aj kópiu objednávky, ktorú ste obdržali, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) Predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho.

 

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok,
– objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v lehote stanovenej u príslušného tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,
– zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
– zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
– zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
– neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.
– dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
– za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou
Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp.prechodného, resp. úplného vypredania skladových zásob kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
– v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar,
– zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho,
– objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov alebo prípadné závady tovaru
– objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.
V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota na celom území SR je uvedená u každého tovaru jednotlivo vyčíslená v pracovných dňoch a začína plynúť pripísaním celej kúpnej sumy na bežný účet predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom obdržania objednávky.
Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude expedovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Dátum uvedie v poznámke objednávky. (Napr. doručenie longboardu ako daru v stanovený deň na stanovenú adresu)

7. Prepravné podmienky

Longboardsale.sk ponúka nasledovné možnosti dopravy objednaného tovaru:

a) Prostredníctvom kuriéra
Bežná cena prepravy vrátane obalu pri platbe vopred prevodom na účet je: 2.00 € 

V prípade dobierky je prirátaná suma 2.00 €.

 

b) Osobný odber
V prípade osobného odberu je kupujúci povinný si vopred dohodnúť termín prevzatia tovaru s predávajúcim telefonicky na čísle 0940 970 980 resp. mailom na:  info@longboardsale.sk

Ohľadom výberu prepravy vám radi poradíme na čísle 0940 970 980.


8. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.longboardsale.sk môžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:


– Platba kartou

– Váš internet banking
– Dobierka
– Prevodný príkaz


FIO Banka

IBAN: SK7583300000002301144293
Č.ú. : 2301144293/8330
BIC : FIOZSKBAXXX

 

9. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Aby ste ako kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
– tovar nesmie byť použitý,
– tovar musí byť nepoškodený,
– tovar musí byť kompletný
– tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
– Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
– Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

10. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota (24mesiacov).

11. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.
Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné daný Tovar ďalej nepoužívať a promtne tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji. Poštovné a iné poplatky spojené s reklamáciou tovaru hradí predávajúci. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Po preukázaní sa, že daný poškodený Tovar bol naďalej používaný, čím sa zamedzilo jeho možnému opraveniu na náklady Predávajucého, bude reklamácia Tovaru zamietnutá.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis vady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia.
Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky na čísle 0940 970 980 resp. mailom na:  info@longboardsale.sk

Reklamácie sú vybavované:


– e-mailom na info@longboardsale.sk

– poštou na adrese Solcom Media s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava

V prípade, že je predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkovom formulári.

12. Zásady ochrany osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), podľa ktorého objednávateľ vyjadril súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke www.longboardsale.sk ako aj súvisiace služby. Tieto služby sú poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom o dodaní služieb, v ktorej objednávateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s objednávateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutoční na žiadosť objednávateľa.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
– všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
– zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
– neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Aké informácie Zhromažďujeme?

Údaje, ktoré dodávateľ obvykle spracúva za účelom poskytnutia služby sú Meno a Priezvisko, adresa pobytu, email a telefónne číslo. 

Na čo používame Vaše informácie?

Akékoľvek informácie, ktoré zhromaždíme od vás, sa môžu použiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby
  2. Neustále sa snažíme zlepšovať naše ponuky webových stránok na základe informácií a spätnej väzby, ktoré sme dostali od vás.
  3. Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na požiadavky zákazníckych služieb a potrieb podpory.
  4. Vaše informácie, či už verejné alebo súkromné, nebudú bez vášho súhlasu predávané, vymieňané, prevedené alebo poskytnuté inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, okrem výslovného účelu dodania zakúpeného produktu alebo služby požadovanej zákazníkom.
  5. E-mailová adresa, ktorú poskytujete na spracovanie objednávok, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky okrem prijímania príležitostných správ o spoločnosti, aktualizácií, súvisiacich informácií o produktoch alebo službách atď.

Ako chránime svoje dáta?

Aby sme zabezpečili ochranu dát, vykonávame rôzne bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti Vašich informácií pri prístupe k Vašim osobným informáciám.

 

Používame cookies?

Áno, používame súbory cookie na to, aby sme užívateľovi poskytli prispôsobenú službu a čo najlepší zážitok s prehliadania našich web stránok.

 

Zverejňujeme nejaké informácie externým stranám?

Nepredávame, neobchodujeme a ani inak neposkytujeme Vaše osobné informácie tretím stranám. Nezahŕňa to dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našich webových stránok, pri vykonávaní našej činnosti alebo pri servise, pokiaľ tieto strany súhlasia s tým že budú tieto informácie uchovávať ako dôveryhodné. Môžeme tiež poskytnúť Vaše informácie, keď sa domnievame, že vydanie je vhodné na dodržiavania zákona, presadzovanie našich pravidiel stránok alebo ochranu našich alebo iných práv, majetku alebo bezpečnosti. Informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, sa však môžu poskytnúť iným stranám na účely marketingu, reklamy alebo iných použití.

Váš súhlas:

Používaním našich web stránok, súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov:

Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov, tieto zmeny uverejníme na tejto stránke.

Kontaktujte nás:

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií.

Solcom Media s.r.o.

Rovniankova 12

Bratislava 851 02

IČO: 36831646

DIČ: 2022441311

13. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 20.5. 2018